РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
ГР.МОНТАНА

Относно: Функциониране на Адвокатска стая в Окръжен съд - Монтана, считано от 06.11.2017 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЛЧЕВА,
С настоящето писмо бихме искали да Ви уведомим, че считано от 06.11.2017 г. в Окръжен съд - Монтана функционира определено и напълно оборудвано за целта помещение, като Адвокатска стая. Достъп до Адвокатската стая могат да получат всички адвокати, които участват по съдебни дела в Окръжен съд - Монтана, след като заявят желанието си за ползване на стаята пред съдебните служители от службите „Деловодство" и „Архив" на Окръжен съд - Монтана. По време на престоя си в стаята, адвокатите имат право да се запознават с книжата по делото и да си водят бележки, като за целта могат да ползват и определените за това компютърна конфигурация и принтер. Адвокатската стая се намира на третия етаж на съдебната палата в гр. Монтана, ул. „Васил Левски" № 24, непосредствено до служба „Архив" на Окръжен съд - Монтана. Редът за ползване на Адвокатската стая е регламентиран във вътрешни правила за ползването й, утвърдени от председателя на Окръжен съд - Монтана, с които правила можете да се запознаете на интернет - страницата на съда, в раздел „Административни", подменю „Други".
Надяваме се, че новата Адвокатска стая ще бъде от полза за работата на адвокатите, при посещенията им в Окръжен съд - Монтана, като Ви моля да доведете настоящето писмо до знанието на своите колеги.

С УВАЖЕНИЕ,
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА:
/МИЛЕНА БРАНКОВА/
Изготвил:
Петко Петков,
съд. администратор
3400, гр.Монтана, ул.Васил Левски, № 24; п.к.75; тел. 096/395101, факс:096/30 е-таП: таЦ(а),соиг<:-топ<апа.сот; интернет страница:М1р://топ1;апа.|цсМс1агу-Ье.ог«