ДО
ОКРЪЖЕН СЪД
ГР. МОНТАНА
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -
МОНТАНА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА
МВР - МОНТАНА
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -
МОНТАНА
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -
МОНТАНА
АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
ГР. МОНТАНА
НОТАРИУС АЛИНКА
ПАРАЛЮЗОВА № 578
ГР. МОНТАНА
НОТАРИУС БИСЕРКА
ПЕТРОВА № 599
ГР.МОНТАНА
НОТАРИУС ВАЛЕРИЯ
ТОДОРОВА № 596
ГР. МОНТАНА
НОТАРИУС ИСКРА
ФИЛОСОВА № 112
ГР. МОНТАНА
НОТАРИУС РОСЕН
ПЕТРОВ № 601
ГР. МОНТАНА
НОТАРИУС ПЛАМКА
ГРИГОРОВА № 732
ГР. МОНТАНА
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ -
МОНТАНА
ОБЩИНА МОНТАНА

Относно: Ново работно място на съдиите по вписванията при Районен съд
- Монтана, считано от 09.12.2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето ви уведомяваме, че в изпълнение на заповед № 607 /
05.12.2019 г. на председателя на Районен съд - Монтана, считано от
09.12.2019 г. е определено ново работно място на съдиите по вписванията
при Районен съд - Монтана от сегашния адрес - сградата на Районен съд -
Монтана на ул. Граф Игнатиев 4, стая № 9 на адрес в гр. Монтана, ул.
"Свети Климент Охридски" № 5А, офис № 13 с площ от 20,85 кв. м, етаж
трети с идентификатор: 48489.7.515.22., във връзка с преместване на
Служба по вписванията гр. Монтана и архива на службата в помещения
извън сградата на Районен съд - Монтана, считано от същата дата.

С уважение,
АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА
КРАСИМИР СЕМОВ

Изготвил: Г.-М. Иванова административен секретар