ПОКАНА

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ на Адвокатска колегия – гр. Монтана, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно годишно отчетно събрание на колегията на 25.01.2020 година (събота) от 10,00 часа, което ще се проведе в гр. Монтана, хотел „Огоста“, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на адвокатския съвет за 2019 година и вземане на решения.

2.Отчет на контролния съвет за 2019 година и вземане на решение.

3.Отчет за работата на Дисциплинарния съд.

4.Приемане на бюджет на адвокатския съвет за 2020 година.

5.Избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

6.Въпроси, включени в дневния ред на основание чл. 81, ал. 3 от Закона за адвокатурата.