ПОКАНА

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ на Адвокатска колегия - гр. Монтана, на основание чл.81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно годишно събрание на колегията на 26.01.2019 година (събота) от 10,00 часа, което ще се проведе в гр.Монтана, хотел "Житомир", при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на адвокатския съвет за 2018 година и вземане на решение.

2.Отчет от Контролния съвет за 2018 година и вземане на решение.

3.Отчет за работата на Дисциплинарния съд.

4.Приемане на бюджет на адвокатски съвет за 2019 година.

5.Избор на делегати за общо събрание на адвокатите в страната.

6.Въпроси, включени в дневния ред на основание чл.81, ал. 3 от Закона за адвокатурата.