ПОКАНА

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ на Адвокатска колегия – гр. Монтана, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно годишно отчетно - изборно събрание на колегията на 28.01.2023 година (събота) от 09,00 часа, което ще се проведе в гр. Монтана, хотел „Огоста“, конферентната зала, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на адвокатския съветза 2022 година и вземане на решения.

2.Отчет на Контролния съвет за 2022 и вземане на решение.

3.Отчет за работата на Дисциплинарния съд.

4.Приемане на бюджет на адвокатския съвет за 2023 година.

5.Определяне броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избор на адвокатски съвет, председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд.

6.Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

7.Въпроси, включени в дневния ред на основание чл. 81, ал. 3 от Закона за адвокатурата.