РЕШЕНИЕ № 28


Считано от 01.10.2018 година дължимият членски внос към Адвокатска колегия - Монтана се променя от 10 лева на 20 лева.


РЕШЕНИЕ № 30


Определя такса в размер на 20 лева в полза на АС - Монтана за администриране на завления за допускане до участие в изпит за вписване на адвокати и младши адвокати. Таксата се заплаща при подаване на документите.


РЕШЕНИЕ № 31


В изпълнение на решение № 130 от 21.12.2016 година на АС Монтана да се започне дисциплинарно производство за търсене на дисциплинарна отговорност съграсно разпоредбите на Закона за адвокатурата по отношение на всички членове на АК - Монтана неиздължили членски внос към 01.09.2018г. - три и повече месечни вноски. 


Възлага на адвокат Нели Борисова да предприеме необходимите действия.


РЕШЕНИЕ № 32


Да се извърши проверка във връзка с неотчетените служебни защити. Да се започне дисциплинарно производство за търсене на дисциплинарна отговорност по отношение на всички адвокати, вписани в регистъра на НБПП, които не са предали своевременно своите отчети.


Възлага на адвокат Жасмина Тодорова да предприеме необходимите действия.