АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА
ЗАПОВЕД
№ 3
град Монтана, 08.01.2018 г.
На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт във вр. с чл.40, ал.7 от Закон за адвокатурата и Решение по т.48 от Протокол №18/13.05.20Юг. на Висш съдебен съвет и с оглед необходимостта от организиране на дейността на Административен съд Монтана в съответствие с изискванията на
НАРЕЖДАМ :
1. Считано от 01.03.2018г., явяването на адвокатите в съдебни заседания по дела разглеждани в Административен съд Монтана следва да е в съответствие с изискването на чл.40, ал.7 от Закон за адвокатурата.
Възлагам на магистратите задължението да упражнява контрол за изпълнение и прилагане на изискването на чл.40, ал.7 от Закон за адвокатурата;
2. Считано от 01.03.2018г., да се осигури възможност на всеки
адвокат да използва помещение на трети етаж за оставяне на връхни дрехи
и личен багаж.
Възлагам на Административния секретар да организира и контролира дейността по съхранение и опазване на връхни дрехи и личен багаж в дните на насрочени съдебни заседания;
3. В срок до 12.01.2018г., Административния секретар да уведоми
Председателя на Адвокатска колегия Монтана за настоящата заповед с
оглед надлежното уведомяване на членовете на Адвокатска колегия
Монтана и Адвокатските колегии в страната;
4.В срок до 12.01.2018г., Системния администратор да уведоми чрез
сайта на Административен съд Монтана, заинтересованите лица.
Копие от Заповедта да се предостави от административния секретар за сведение и изпълнение на магистратите и на Председателя на адвокатска колегия Монтана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Огнян Евгениев